Asociácia mediálnych agentúr (AMA) je záujmové združenie právnických osôb, ktoré bolo založené podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka a nadobudlo právnu subjektivitu zápisom do registra záujmových združení právnických osôb vedenom na príslušnom orgáne štátnej správy. AMA tiež spolufinancuje peoplemetrový prieskum sledovanosti TV a je členom združenia PMT.

adresa

Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava

V mene združenia môžu konať:

1. Najvyšší orgán

je výbor združenia, do ktorého je menovaný jeden zástupca každého člena.

2. Predsedníctvo združenia

je zložené z predsedu a dvoch podpredsedov.

Zuzana Zelenay

Richard Kopuník predseda združenia

Daniel Živica

Peter Seyfert podpredseda združenia

Alexander Máťuš

Braňo Polák podpredseda združenia

zoznam členov

Dentsu Slovakia

Dentsu Slovakia s.r.o. POLUS TOWER II, Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava
www.dentsuaegisnetwork.sk

MediaCom Bratislava

MediaCom Bratislava, s.r.o. Karadžičova 8
821 08 Bratislava
www.mediacom.sk

Wavemaker Slovakia

Wavemaker Slovakia Karadžičova 8
821 08 Bratislava
www.wavemaker.sk

MindShare Slovakia

Mindshare Slovakia Karadžičova 8
821 08 Bratislava
www.mindshareworld.com

OMD Slovakia

OMD Slovakia Einsteinova 23
851 01 Bratislava
www.omd.sk

Panmedia Western

Panmedia Western Mlynské luhy 86A
821 05 Bratislava
www.panmedia.sk

PHD

PHD Einsteinova 23
851 01 Bratislava
www.phdmedia.com

STARMEDIA

STARMEDIA Leškova 5
811 04 Bratislava
www.starmedia.sk

UNIMEDIA

UNIMEDIA Panónska cesta 7
851 04 Bratislava
www.unimedia.sk

UNIVERSAL McCANN Bratislava

UNIVERSAL McCANN Bratislava Dr. Vladimíra Clementisa 10
821 02 Bratislava
www.umww.sk

ZenithOptimedia

Zenithmedia Panónska cesta 7
851 04 Bratislava
www.zenithmedia.sk

o auditoch

Vzhľadom na súčasnú trhovú situáciu, keď zaznamenávame vzrastajúci počet auditov a tým zvyšujúce sa nároky na prácu a zdroje agentúr v priamej súvislosti s poskytovaním súčinnosti počas prípravy, priebehu a vyhodnotenia výstupov mediálnych auditov, a zároveň s porozumením a rešpektom k potrebám klientov získať čo najpresnejší, najkomplexnejší a najobjektívnejší prehľad o efektivite vynaložených finančných prostriedkov na mediálnu komunikáciu, AMA, Asociácia mediálnych agentúr, záujmové združenie právnických osôb založené podľa § 20f Občianskeho zákonníka, vníma potrebu štandardizácie priebehu procesu mediálneho auditu a činnosti mediálnych audítorov.

Z tohto dôvodu Výbor združenia pristúpil k vypracovaniu jednotného spoločného odporúčacieho stanoviska AMA, ktorého cieľom je zadefinovanie základných pravidiel mediálneho auditu tak, aby požiadavky na jeho priebeh vychádzali jednak z reálnych možností agentúry zabezpečiť požadovanú súčinnosť v požadovanom čase, ako aj očakávanú kvalitu výstupu mediálneho auditu samotného.

Toto stanovisko definuje základný rámec, detailné ustanovenia sú predmetom individuálnych zmluvných ustanovení medzi konkrétnym klientom a agentúrou.

pravidlá

1. Klient oznámi agentúre, kto bude mediálnym auditorom. Agentúra môže požadovať preukázanie:

odbornej spôsobilosti zamestnancov audítora
metodológie hodnotenia
použitých zdrojov
referencií

2. Lehota na oznámenie auditu je minimálne 4 týždne pred plánovaným auditom. Treba presne zadefinovať:

štruktúry auditu a jeho hĺbku
určenie presného časového harmonogramu jednotlivých krokov

3. Klient aj audítorská spoločnosť podpíšu pred začatím auditu dohodu o mlčanlivosti.

4. Agentúra je povinná poskytnúť audítorskej spoločnosti súčinnosť v dohodnutom rozsahu pri súčasnom dodržiavaní svojich zmluvných záväzkov.

vstup do agentúry v sprievode poverenej osoby
možnosť nahliadať do tých dokumentov, ktoré sú určené priamo konkrétnemu klientovi a definované vo vopred dohodnutom rozsahu auditu

5. Audítor zašle v dostatočnom časovom predstihu výslednú správu z auditu. Finálny výstup audítora bude prístupný výlučne klientovi a auditovanej agentúre.

stanovy

Na tomto linku si môžete prečítať úplné znenie stanov združenia Asociácia mediálnych agentúr.